จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine 50 mg tablet จำนวนประมาณ 900 x 60 เม็ด วงเงินประมาณ 1,926,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา quetiapine 50 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec quetiapine 50 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf