จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Donepezil 10 mg tablet จำนวนประมาณ 600 x 28 เม็ด วงเงินประมาณ 1,967,730.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา donepezil 10 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec donepezil 10 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf