จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg/ml injection จำนวนประมาณ 12,000 amps วงเงินประมาณ 1,980,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา octreitide.pdf


ไฟล์แนบ : spec octreotide.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf