จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amino acid, Glucose, Lipid and Nitrogen IV preparation จำนวนประมาณ 2,000 ถุง วงเงินประมาณ 1,840,400.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดังไฟล์แนบไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคา amino acid glucose lipids nitrogen iv prep.pdf


ไฟล์แนบ : spec amino acid glucose lipids nitrogen iv prep.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf