จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lanthanum carbonate 500 mg tablet จำนวนประมาณ 250 x 90 เม็ด วงเงินประมาณ 1,658,500.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา lanthanum carbonate 500 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec lanthanum carbonate 500 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf