จังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Deferasirox 250 mg tablet จำนวนประมาณ 640 x 28 เม็ด วงเงินประมาณ 9,005,120.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง deferasirox.pdf


ไฟล์แนบ : spec deferasirox.pdf