โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ GI-ISAN ครั้งที่ 10
ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ส่งชื่อได้ที่งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ อีเมล vichakarn_101@hotmail.com