เชิญประชุมวิชาการชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2557 ในหัวข้อ "Tip and pitfall in foot and ankle injury treatment" ในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อได้ที่งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ อีเมล vichakarn_101@hotmail.com