จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9 % Sodium Chloride 100 ml injection จำนวนประมาณ 300,000 ขวด วงเงินประมาณ 4,305,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง 0.9%sodium chloride injection 100 ml.pdf


ไฟล์แนบ : spec 0.9% sodium chloride injection 100 ml.pdf