จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium Chloride 1,000 ml injection จำนวนประมาณ 150,000 ถุง วงเงินประมาณ 4,815,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง 0.9% sodium chloride injection 1,000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : spec 0.9% sodium chloride injection 1,000 ml.pdf