จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin 10 mg prolonged release tablet จำนวนประมาณ 6,000 x 30 เม็ด วงเงินประมาณ 4,622,400.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง alfuzosin 10 mg prolonged release tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec alfuzosin 10 mg prolonged release tablet .pdf