โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อเสิรมสร้างสุขภาพบุคลากร ทั้งทางกายและจิตใจ ช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง บุคลิกภาพที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และเพื่ออนุรักษ์พลังงานจากเชื้อเพลิง โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน ในพิธีเปิด และนายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ท่านประธานในพิธีนำ คณะผู้บริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ชมรมนักปั่นจักรยาน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน จากบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และร่วมรับประทานอาหารเช้าที่ อบต.รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด