จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาวื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา 0Alfuzosin 10 mg prolonged release tablet จำนวนประมาณ 6,000 x 30 เม็ด ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอและวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมลล์ roiethos@reh.go.thหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 - 12 เมษายน 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารประกวดราคาซื้อยา alfuzosin.pdf


ไฟล์แนบ : spec alfuzosin 10 mg prolonged release tablet .pdf