จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาวื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Deferasirox 250mg tablet จำนวนประมาณ 640 x 28 เม็ด ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอและวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมลล์ roiethos@reh.go.thหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2560 - 19 เมษายน 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศจังหวัดและเอกสารสอบราคาจัดซื้อยา deferasirox 250 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec deferasirox.pdf