จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Aflibercept 40 mg/ml injection จำนวนประมาณ 30 vials วงเงินประมาณ 1,351,410.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อยา aflibercept injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec aflibercept 40 mg injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf