ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. รห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาท่องเที่ยว คณะมนุษศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
      ส่งรายชื่อได้ที่งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ โทร 7146 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2557