จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium Chloride 1,000 ml for irrigation จำนวนประมาณ 60,000 ขวด วงเงินประมาณ 1,680,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา nss 0.9%25 1000 ml irrigation.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spec 0.9% nss 1000 ml for irrigation.pdf