จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metronidazole 0.5% in 100 ml injection จำนวนประมาณ 80,000 vials วงเงินประมาณ 1,148,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา metronidazole 0.5%25 100 ml injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec metronidazole 0.5%25 100 ml injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf