จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Beractant intratracheal suspension จำนวนประมาณ 100 vials วงเงินประมาณ 1,926,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา beractant.pdf


ไฟล์แนบ : spec beractant (1).pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf