จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาD5W injection 100 ml จำนวนประมาณ 100,000 ขวด วงเงินประมาณ 1,435,000.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา d5w injection 100 ml.pdf


ไฟล์แนบ : spec d5w injection 100 ml.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf