จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาวื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Ertapenem 1 g for injection จำนวนประมาณ 5,000 vialsทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอและวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมลล์ roiethos@reh.go.thหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560- 4 เมษายน 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อวประกวดราคาซื้อยา ertapenem 1 g powder for injection.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ertapenem 1 g powder for injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec ertapenem 1 g powder for injection.pdf