จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จำนวน 1 รายการ คือยา 0.9% Sodium Chloride injection 100 ml จำนวนประมาณ 300,000 ขวด กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : spec 0.9% sodium chloride injection 100 ml.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารประกวดราคาซื้อยา nacl 0.9% injection 100 ml.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกวดราคา.pdf