จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาCarvedilol 6.25 mg tablet จำนวนประมาณ 4,500 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,800,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อยา carvedilol 6.25 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : spec carvediol 6.25 mg tablet.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf