จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาCeftazidime 1 g for injection จำนวนประมาณ 100,000 vials วงเงินประมาณ 1,904,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อยา ceftazidime 1 g injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec ceftazidime 1 g for injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf