จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวนประมาณ 1,455 ชิ้น กำหนดยื่นข้อเสนอและยื่นใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ aspheric.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ aspheric.pdf