จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerine 50 mg capsule จำนวนประมาณ 2600 x 30 เม็ด วงเงินประมาณ 1,978,002.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา diacerine 50 mg capsule.pdf


ไฟล์แนบ : spec ยา diacerein 50 mg capsule .pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf