จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จำนวน 1 รายการ คือยา0.9% Sodium Chloride 1000 ml injection จำนวนประมาณ 150,000 ถุง  กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารประกวดราคาซื้อยา 0.9% sodium chloride injection 1000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : spec 0.9% sodium chloride injection 1,000 ml.pdf


ไฟล์แนบ : spec 0.9% sodium chloride injection 1,000 ml.pdf