จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวนประมาณ 1,455 ชิ้น ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางให้สาธารณชนวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทาง roiethosp@reh.go.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศซื้อเลนส์แก้วตาเทียม.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม-1.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ aspheric.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ aspheric.pdf