จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dorsolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye drop จำนวนประมาณ 3,700 ขวด วงเงินประมาณ 1,979,500.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา dorsolamide2%25+timolol0.5%25 in5 ml ed.pdf


ไฟล์แนบ : spec dorsolamide2%25+timolol0.5%25 in 5 ml ed.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf