จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาRabies Vaccine 0.5 ml injection จำนวนประมาณ 9,๐๐๐ sets /vials  วงเงินประมาณ 1,932,570.- บาท  โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา rabies vaccine 0.5 ml injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec rabies vaccine 0.5 ml injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf