จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาGemcitabine 1 g injection จำนวนประมาณ 1,000 vials วงเงินประมาณ 1,690,600.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคายา gemcitabine 1 g injection .pdf


ไฟล์แนบ : spec gemcitabine 1 g injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf