จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จำนวน 1 รายการ คือยา Ertapenem 1 g for injection จำนวนประมาณ 5,000 vials  กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารประกวดราคาซื้อยา ertapenem 1 g injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec ertapenem 1 g for injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกวดราคา.pdf