จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sulperazone 1.5 g for injection จำนวนประมาณ 15,000 vials วงเงินประมาณ 1,765,500.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อยา sulperazone 1.5 g for injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec sulperazone 1.5 g for injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf