จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin 60 mg/0.6 ml injection จำนวนประมาณ6,000 sets วงเงินประมาณ 1,450,920.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดและเอกสารสอบราคาซื้อยา enoxaparin 60mg in 0.6ml injection.pdf


ไฟล์แนบ : spec enoxaparin 60 mg in 0.6 injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf