ได้กำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ โดยในปี พ.ศ.2557–2558 มุ่งเน้นการสื่อสารให้บุคลากรในโรงพยาบาลให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Day) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยพิธีเปิดงานเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และเวลา 13.30 น. จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อสำคัญ อาทิ นโยบาย Roi-Et Safety การสื่อสารกับผู้ให้บริการ พัฒนาการบ่งชี้ผู้ป่วยให้ถูกต้อง ลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อในโรงพยาบาล และความปลอดภัยในระบบยา