จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcipotriol + Betamethasone dipropionate ointment 15 g จำนวนประมาณ 2,000 หลอด วงเงินประมาณ 1,112,800.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spect.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา calcipotrol + betamethasone.pdf