จ้างเหมาตีเส้นจราจรพร้อมป้าย โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างเหมาตีเส้นจราจรพร้อมป้าย ภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (1).pdf


ไฟล์แนบ : บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง.pdf