จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ  คือ ออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ 964,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทาง roiethosp@reh.go.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์แนบ : สเปคออกซิเจนเหลว.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางออกซิเจนเหลว.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว).pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว).pdf