สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเขตสุขภาพที่ 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 (จังหวัดร้อยเอ็ด)จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมล์ roiethos@reh.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 043 516602 หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 18 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อร่วมเขต 7 กลุ่มที่ 2.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อร่วมเขต 7 กลุ่ม 2.pdf


ไฟล์แนบ : spect - alteplase.pdf


ไฟล์แนบ : spect - amino acid.pdf


ไฟล์แนบ : spect - brimonidine.pdf


ไฟล์แนบ : spect - brinzolamide.pdf


ไฟล์แนบ : spect - cisatracurium.pdf


ไฟล์แนบ : spect - desferrioxamine.pdf


ไฟล์แนบ : spect - fluticasone.pdf


ไฟล์แนบ : หลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์.pdf