จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Brinzolamide 1%  Ophthalmic suspension 5 ml จำนวนประมาณ 10,000 ขวด ทั้งนี้จึงได้นำ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วน ราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วน ราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf


ไฟล์แนบ : spect - brinzolamide.pdf