ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ HBV Viral Load จำนวน 360 Test


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็ค hbv viral load.pdf