ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ ขวด Hemoculture จำนวน 4,500 ขวด