จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Triptorelin pamonate 11.25 mg injection จำนวนประมาณ 100 vials วงเงินประมาณ 779,923.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา triptorelin.pdf


ไฟล์แนบ : spect - triptorelin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf