จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem 500 + Cilastatin 500 mg for inj จำนวน 6,800 vials วงเงินประมาณ 1,964,520.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา imipenem.pdf


ไฟล์แนบ : spect - imipenem 500 mg.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf