การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนแบบล้อเลื่อน


ไฟล์แนบ : กำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิ่ตอัตโนมัติ.pdf