โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Imatinib 400 mg tablet จำนวน 3 x 30 เม็ด โดยราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้คือ 329,346.- บาท ต่อ 3 x 30 เม็ด รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา imatinib.pdf