โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Escitalopram 20 mg tablet จำนวนประมาณ  200 x 25 เม็ด  โดยราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้คือ 392,048.-บาท ต่อ จำนวน 200 x 25 เม็ด รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา escitalopram.pdf