โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Tamsulosin 0.4 mg tablet จำนวน 400 x 30 เม็ด โดยราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้คือ 336,408.- บาท ต่อ 400 x 30 เม็ด รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา tamsulosin.pdf