จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levetiracetam 500 mg tablet  จำนวนประมาณ  200 x 60 เม็ด  วงเงินประมาณ 423,720.-บาท ต่อ 200 x 60 เม็ด โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา levetiracetam.pdf