จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin 50 mg + Metformin 1,000 mg tablet จำนวนประมาณ 1,400 x 56 เม็ด วงเงินประมาณ 1,929,424.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา sitaglitin.pdf


ไฟล์แนบ : spect - stiagliptin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf